Glavni odbor

Glavni odbor je najvisi organ Sindikata izmedu dva Kongresa. Clanovi Glavnog odbora biraju se na sindikalnim sastancima (koordinacijama) regiona uz ucesce organa Sindikata i postovanje principa brojnosti clanstva, redovnosti uplate clanarine ,regionalne zastupljenosti i po pravilu reprezentativnosti sindikata u preduzecu. Glavni odbor : priprema i saziva Kongres Sindikata; podnosi Kongresu izvestaj o svom radu; donosi, na predlog Statutarnog odbora, pojedinacne izmene i dopune Statuta, koje podnosi naknadnoj verifikaciji Kongresa; na konstitutivnoj sednici bira Predsednika, 2 potpredsednika (po delatnostima), sekretara i predsednistvo prihvata Granski kolektivni ugovor i daje ovlascenje za njegovo potpisivanje; odlucuje o finansijskim pitanjima – donosi godisnji finansijski plan i usvaja periodicne izvestaje; bira i opoziva svoja radna tela i utvrduje organizaciju rada; donosi Odluke o stvaranju razlicitih oblika saradnje i saveza sa drugim sindikatima imenuje predstavnike Sindikata u UGS "Nezavisnost" i sve druge institucije i organizacije van Sindikata donosi odluku o generalnom strajku u Grani delatnosti; radi podsticanja aktivnosti i izražavanja specificnih interesa clanstva, donosi odluku o formiranju Sekcije zena i Sekcije mladih i drugih oblika delovanja; na predlog Predsedništva imenuje regionalne granske koordinatore usvaja akt o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji strucne sluzbe u Sindikatu donosi na prvoj redovnoj sednici Poslovnik o svom radu i vrši i druge poslove u skladu sa Statutom Glavni odbor cine 33 clanova verifikovanih na Kongresu i predsednik Sekcije mladih i predsednica Sekcije zena, sto ukupno cini 35 clanova iz sindikata u preduzec´ima koji redovno placaju clanarinu, dolaze iz po pravilu reprezentativnih sindikata u preduzecu i uz postovanje principa regionalne zastupljenosti, brojnosti clanstva i redovne uplate clanarine. Glavni odbor radi na sednicama, najmanje dva puta godisnje. Glavni odbor moze da donosi punovazne odluke ako sednici prisustvuje vise od polovine ukupnog broja clanova (50%+1). Glavni odbor donosi odluke vecinom (50%+1) prisutnih clanova. Clan Glavnog odbora Sindikata moze biti opozvan na nacin i po postupku propisan za izbor clanova Glavnog odbora Sindikata. Mandat clanova Glavnog odbora


Granski Sindikat JSKD "Nezavisnost"