Kongres

Kongres Sindikata: usvaja Program rada, Statut (na predlog Statutarnog odbora) i druge dokumente; utvrduje opste pravce sindikalne strategije i politike; utvrduje platformu za kolektivno pregovaranje i za zakljucivanje kolektivnih ugovora; verifikuje izbor clanova Glavnog, Statutarnog i Nadzornog odbora i delegate Kongresa UGS ''Nezavisnost''; imenuje radna, strucna i savetodavna tela Kongresa; ocenjuje postupke arbitraze unutar Sindikata i resava molbe i zalbe upucene Kongresu; usvaja izvestaje o radu Glavnog, Statutarnog i Nadzornog odbora i daje razresnicu clanovima ovih organa; utvrduje osnove finansijske politike Sindikata ; donosi Poslovnik o svom radu; odlucuje i o drugim pitanjima od znacaja za rad Sindikata

Granski Sindikat JSKD "Nezavisnost"