Nadzorni odbor

Nadzorni odbor Sindikata broji 5 clanova, koje verifikuje Kongres Sindikata na predlog Glavnog odbora. Nadzorni odbor vrši nadzor nad korišc´enjem celokupne imovine i novcanih sredstava Sindikata. Clanovi Nadzornog odbora imaju pravo i obavezu da na osnovu odluke Odbora ili drugog organa Sindikata pojedinacno vrše nadzor nad finansijskim poslovanjem sindikata u preduzec´ima i organa Sindikata. Nadzorni odbor može imenovati finansijske inspektore, koji imaju ovlašc´enja da vrše nadzor nad finansijskim poslovanjem u Sindikatu. Predsednik Nadzornog odbora ucestvuje, u radu svih organa Sindikata, bez prava odlucivanja. Strucna služba Sindikata i administrativno-tehnicke poslove za Nadzorni odbor obezbeduje služba Sindikata. Nadzorni odbor podnosi Kongresu izveštaj o svom radu na razmatranje i usvajanje. Clan Nadzornog odbora ne može biti biran za clana drugih organa Sindikata. Mandat clanova Nadzornog odbora traje cetiri godine. Nadzorni odbor se sastaje najmanje cetiri puta godišnje. Nadzorni odbor donosi Poslovnik o svom radu.

Granski Sindikat JSKD "Nezavisnost"